RAB registreringen får en blandet politisk opbakning

RAB registreringen får en blandet politisk opbakning

Som et resultat af Mette Sahlholdts initiativ til underskriftindsamling og Facebookgruppe til bevaring af RAB registreringen er Nana Helsten, formand for Sundhedsrådet og Anette Hansen fra RAB forum taget med til møder med politiske ordførere på Christiansborg. Nogle politikere støtter mere op end andre.

RAB registreringen bakkes op af Alternativet, De konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og SF imens kritikken og ønsket om at lukke RAB ordningen støttes af Radikale Venstre, Liberal Alliance og måske Venstre. Socialdemokratiet er heller ikke tilfredse med ordningen.

For de behandlere, som er dækket af sygesikringen er RAB ordninger især vigtig, da bl.a. sygeforsikringen ”danmark” og sundhedsforsikringer anvender den til at finde de bedst uddannede behandlere, som de samarbejder og afregner med. For Heilpraktikere og andre behandlere, som ikke tilbyder behandlinger, der kan dækkes af sygeforsikring, er værdien af RAB ordningen måske mere symbolsk. Ikke desto mindre bakker mange alternative behandlere op om ordningen, da de ønsker at adskille sig som behandlere med en reel uddannelse fra behandlere der ikke er uddannet eller har taget et weekendkursus, kalder sig behandler og tager betaling for sine ydelser. Alternativ behandling er ikke en beskyttet titel, så det kan være svært for forbrugeren at skelne.

Torsten Geil, politisk ordfører for Alternativet skriver på sin Facebookside:

Torsten Geil er en af de politiske ordførere, som støtter op om RAB registreringen. Her blev der på hans initiativ taget et billede på Christiansborg efter mødet og lagt en opdatering på Torstens facebookside.

Fra venstre: Nana Helsten, Formand for Sundhedsrådet, Mette Sahlholdt initiativtager til Bevar RAB registreringen, Anette Hansen bestyrelsesmedlem af RAB rådet og Torsten Gail, politisk ordfører for Alternativet, Nana Helsten, Formand

Lægeforeningen vil nedlægge den ordning der hedder ”Registreret Alternativ Behandler”.Det er en ordning, der gør det muligt for Alternative behandlere fx at dokumentere deres uddannelsesniveau og for os danskere at finde frem til registrerede behandlere.Alternativet er dybt imod at nedlægge ordningen.Vi er næsten en tredjedel af den voksne danske befolkning, der benytter os af alternativ behandling og vi sætter blandt andet pris på:- at kunne gennemskue behandlernes uddannelsesbaggrund- at have adgang til klagemuligheder – og at behandlerne er underlagt etiske retningslinjer.Vi vil have mulighed for selv at vælge, hvor vi vil behandles og vi sætter pris på, at der er den gennemsigtighed på området, som sikres gennem RAB.Tak for et godt møde til Annette Hansen, RAB Forum, Mette Sahlholdt, Skoleleder, Københavns zoneterapiskole og Nana Hellsteen, formand for Sundhedsrådet.

Magnus Heunicke ønsker ændringer

Magnus Heunicke, Sundheds- og ældreminister er ikke tilfreds med RAB-ordningen i sin nuværende form, men om han vil arbejde for at ændre den nuværende ordning eller nedlægge den er endnu ikke klart meldt ud. Magnus Heunicke svarer følgende:

Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF) har den 30. oktober 2020 stillet følgende spørgsmål nr. S 179 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål S 179:
”Hvad er ministerens holdning til RAB-ordningen, støtter ministeren, eller vil ministe- ren nedlægge denne måde at finde en alternativ behandler på?”

Svar:
Jeg ikke er i tvivl om, at alternativ behandling kan være et godt supplement til det konventionelle sundhedsvæsen for nogle borgere. Der har dog gennem den seneste tid været flere sager i medierne, som viser, hvordan alternative behandlere potentielt bringer patienters sikkerhed i fare.

Jeg mener, at sikkerheden for de patienter, som benytter eller overvejer at benytte alternativ behandling, skal være i orden, og at der er et behov for at stramme op på det her område.

Jeg har derfor været i gang med at se på mulighederne for nye indsatser og ny regule- ring af området, og i den forbindelse har jeg overvejet en række tiltag, der skal øge sikkerheden for patienterne, når de anvender alternativ behandling.

Tiltagene vil blandt andet fokusere på at få mere information om alternativ behand- ling ud til forbrugerne – og bekæmpe den misinformation, som visse alternative be- handlere spreder i vores samfund.

Desværre er arbejdet med at højne patientsikkerheden på området sat i bero på grund af den aktuelle Covid-19-krise, men jeg ser frem til at genoptage arbejdet, når der er kommet ro på smitten.

Med hensyn til RAB-ordningen, så er min klare holdning, at såfremt ordningen i hø- jere grad forvirrer brugere af alternativ behandling, så fungerer det ikke optimalt, og jeg vil derfor i forbindelse med ovenstående arbejde med nye tiltag på området se på, hvordan informationen om ordningen kan blive tydeligere og mere gennemsigtige

Om forfatteren