Vedtægter

Vedtægter for Dansk Heilpraktikerforening

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

Stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Heilpraktiker Forening. 

1.a. Foreningen er varemærkeregistreret med: HEILPRAKTIKER - Almen praktiserende Naturmediciner

Stk. 2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2 Foreningens formål 

Stk. 1 Foreningens væsentligste formål er at repræsentere foreningens medlemmer i faglige spørgsmål. 

Stk. 2 Foreningen skal virke som samlende organ for danske heilpraktikere på et demokratisk grundlag,  hvor medindflydelse og medbestemmelse gengældes af åbenhed, ansvar og gensidig respekt for hvert  enkelt medlem. 

Stk. 3 Foreningen skal arbejde for at fremme danske heilpraktikeres arbejdsvilkår i faglig og retslig  henseende, herunder at arbejde for myndighedernes forståelse og anerkendelse. 

Stk. 4 Foreningen skal arbejde for øget forståelse for, kendskab til og accept af heilpraktik som  naturmedicinsk, alternativ og komplementær behandlingsform. 

Stk. 5 Foreningen skal medvirke til medlemmernes videre uddannelse, f.eks. ved formidling af eller  samarbejde om foredrag, kursusarrangementer, efteruddannelse etc. 

Stk. 6 Foreningen kan arbejde for samarbejde med udenlandske foreninger af samme observans. 

Stk. 7 Foreningen kan arbejde for formaliseret og ligeværdigt samarbejde med danske foreninger inden for  komplementære behandlingsformer. 

Stk. 8 Bestyrelsen informerer efter vurdering om relevans, medlemmerne om aktuelle emner via  nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier. 

Stk. 9 Bestyrelsen kan, under skyldig hensyntagen til § 3, beslutte at sige ja til annoncering imod betaling til  foreningen, på de af foreningen anvendte offentligt tilgængelige medier. I praksis betyder det, at man  aktivt skal tilmelde sig disse medier, og at et medlems fraskrivelse af denne form for information, ikke  påvirker det rent faglige informationsniveau fra foreningen. Annoncerne skal have relevans for  heilpraktikerfaget. Man skal altid tydeligt kunne se, at der er tale om annoncer, også selvom reklamen er i  artikelform.

§ 3 Uafhængighed 

Stk. 1 Foreningen skal til enhver tid være uafhængig af religiøse, politiske og handelsmæssige interesser.

§ 4 Optagelsesbestemmelser 

Stk. 1 Enhver, der har gennemgået heilpraktikeruddannelsen på en af de respektive heilpraktikerskoler,  som er godkendt af Dansk Heilpraktiker Forening jf. § 12, og har aflagt eksamen opnået diplom, har ret til at blive optaget som medlem af foreningen. A-medlemmer skal desuden være i besiddelse af en gyldig  behandleransvarsforsikring.

Stk. 2 Uddannelsen skal som minimum leve op til de basale uddannelseskrav i Bekendtgørelse nr 859 af  13/06/2017 om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (herefter  bekendtgørelsen) jf. foreningens Regelsæt for Registrering af RAB. 

Stk. 3 Som studerende medlemmer optages studerende, tilknyttet de respektive skoler for heilpraktik, som  anerkendes af Dansk Heilpraktiker Forening. 

Stk. 4 Efter bestyrelsens beslutning kan også optages herboende udenlandske statsborgere med en  tilsvarende uddannelse og eksamen. 

Stk. 5 Indmeldelsesformular, kopi af heilpraktikerdiplom eller kopi af uddannelseskontrakt, evt.  forsikringscertifikat og kontingentbetaling fremsendes til kassereren. Medlemskab træder i kraft når første  kontingent er registreret. 

Stk. 6 En person, der opfylder optagelseskravene i § 4 Stk. 1-5, er berettiget til optagelse i Dansk  Heilpraktiker Forening. 

Stk. 7 Medlemskab kan indtegnes i følgende kategorier: 

 1. A) Aktive  
 2. B) Passive 
 3. C) Heilpraktikstuderende 
 4. D) Seniormedlemmer 

Stk. 8 Seniormedlemmer er pensionerede heilpraktikere, uden andre rettigheder end modtagelse af medlemsinformationer og deltagelse uden stemmeret på generalforsamlingen. 

Stk. 9 Som tegn på medlemsskab kan foreningens logo, forkortelsen DHF samt betegnelsen ”HEILPRAKTIKER  - Almen praktiserende Naturmediciner ®” anvendes af aktive og passive medlemmer. 

Stk.10 Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at udnævne et medlem af foreningen til  æresmedlem. Dette skal være et medlem som skønnes at have gjort en bemærkelsesværdig indsats for DHF  eller for heilpraktikken.

§ 5 Ophør af medlemskab 

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og vil altid først have virkning ved udgangen af et  regnskabsår. 

Stk. 2 Ved kontingentrestancer i tre måneder bortfalder medlemskabet. Meddelelse om dette afsendes  skriftligt fra foreningen til medlemmet. Medlemmet hæfter dog for restancen, såfremt udmeldelse ikke er  sket til kassereren senest ved udgangen af det foregående kalenderår. 

Stk. 3 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 6 Genindmeldelse 

Stk. 1 Et medlem, der er udelukket efter en kontingentrestance, kan først efter et år fra slettelsesdatoen  genindmeldes ved skriftlig ansøgning jf. § 4 Stk. 6 til bestyrelsen. Genoptagelse forudsætter dog, at tidligere  restance er eller bliver indbetalt. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er udelukket,  såfremt den findes tilstrækkeligt begrundet og kriterier for genindmeldelse i øvrigt er opfyldt. Undtaget  herfra er eksklusion som følge af Klagerådets afgørelser jf. § 10. 

Stk. 3 Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen behandles som optagelse af nye medlemmer. 

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter 

Stk. 1 Enhver, der opfylder foreningens optagelsesbetingelser, har ret til at blive optaget som medlem af  foreningen efter retningslinjerne i § 4 og bruge foreningens logo, forkortelsen DHF samt betegnelsen  ”HEILPRAKTIKER- almen praktiserende naturmediciner ®” jf. § 4 Stk. 9. 

Stk. 2 Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning og foreningens regler for  god klinisk praksis. 

Stk. 3 Ethvert aktivt medlem af foreningen, som ønsker RAB-registrering, har ret til rådgivning herom i  foreningen.

§ 8 Registreringskriterier 

Stk. 1 Aktive medlemmer, der opfylder kravene i foreningens optagelsesbetingelser jf. § 4 Stk 1, 2 og 4 kan  opnå tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) i henhold til Regelsæt for  Registrering af RAB. 

Disse krav gælder også for udenlandske statsborgere med en tilsvarende uddannelse. 

Stk. 2 Titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB) er forbeholdt medlemmer registreret efter denne  ordning i henhold til Regelsæt for Registrering af RAB.

§ 9 Afregistrering 

Stk. 1 Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe, ved eksklusion af foreningen samt i  de tilfælde, hvor en behandler ikke overholder gældende lovgivning og ved gentagen overtrædelse af  foreningens regler for god klinisk praksis jf. §11. 

Stk. 2 Retten til brug af betegnelsen Registreret Alternativ behandler (RAB) bortfalder ved afregistrering jf.  foreningens Regelsæt for Registrering af RAB § 4.

§ 10 Klageråd 

Stk. 1 Formål/opgaver: 

Klagerådet er foreningens klageorgan, som skal behandle klager fra patienter over den behandling, de har  fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god 

klinisk praksis. Klagerådet skal endvidere behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt fra  ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til  medlemskab og registrering. 

Stk. 2 Sagsbehandling: 

Patienter, der har været i behandling hos et af foreningens aktive medlemmer, kan indenfor en frist på 2 år  fra behandlingen blev afsluttet, indbringe en klage for Klagerådet. Klagen indsendes skriftligt til Klagerådet  og en kopi af klagen skal fra Klagerådet tilgå den indberettede part. Parterne skal efter anmodning have  indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse. 

Klagerådet skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. Der skal ske partshøring over forslag  til afgørelser. Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Viser der sig senere at være  væsentlige ændringer i afgørelsesgrund- laget, giver det adgang til at genoptage sagen indenfor en frist på  2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt. 

Stk. 3 Organisatorisk tilhørsforhold: 

Klagerådet refererer direkte til foreningens generalforsamling og er et selvstændigt råd, der arbejder  uafhængigt af bestyrelsen. 

Stk. 4 Sammensætning: 

Rådets medlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.  Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer at intet  medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller have  

nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling,  såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

Rådet består af min. 3 medlemmer samt 1 suppleant. Valgperioden i Klagerådet er 2 år. Rådet konstituerer  sig selv. 

Stk. 5 Sanktionsmuligheder: 

Klagerådet kan sanktionere overtrædelse af foreningens vedtægter og overtrædelse af foreningens regler  for god klinisk praksis med irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering. 

Klagerådets afgørelser kan indbringes for domstolene. 

Stk. 6 Protokol: 

Klagerådet skal føre protokol over alle sagsforløbets akter med datoer samt Klagerådets afgørelse.  Protokollen skal altid opbevares hos Klagerådet.

§ 11 Regler for god klinisk praksis 

Foreningens medlemmer skal: 

Stk. 1 Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder,  som er forsvarlige, og som den pågældende er kvalificeret til. 

Stk. 2 Anbefale patienterne at søge læge mv., hvor dette er indiceret.

Stk. 3 Overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte  behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. 

Stk. 4 Give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have  hertil. 

Stk. 5 Føre optegnelser (journal) over sine behandlinger af den enkelte patient, herunder om indikation og  behandling og den information, der er givet. Patienten skal give skriftligt samtykke til, at der føres journal  og har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af journalen. 

Stk. 6 Overholde deres tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige  oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres patienter. 

Stk. 7 Have ordnede klinikforhold. 

Stk. 8 Løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden i henhold til gældende regler i foreningen.

§ 12 Godkendelse af skoler 

Stk.1 Dansk Heilpraktiker Forening godkender skoler, der som et minimum underviser kvalitativt og  kvantitativt i et pensum, der opfylder kravene i lov nr. 351 af 19.05.2004, lov om en brancheadministreret  registreringsordning for alternative behandlere med senere Bekendtgørelse nr 859 af 13/06/2017. 

Stk. 2 Skoler, der godkendes af Dansk Heilpraktiker Forening, noteres på foreningens hjemmeside.

§ 13 Kontingent 

Stk. 1 Kontingent for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

Stk. 2 Kontingent indbetales senest den 15. januar årligt for alle medlemmer. Ved manglende indbetaling  udsender kassereren en betalingspåmindelse. 

Stk. 3 Generalforsamlingen kan i forbindelse med budgetvedtagelse beslutte, at kontingentet betales med  ½ kontingent per 2. januar og ½ kontingent per 1. juni for aktive medlemmer. 

Stk. 4 Ved indmeldelse per 1. juli eller senere betales ½ kontingent for aktive medlemmer. Passive  medlemmer og studerende betaler fuldt kontingent.

§ 14 Generalforsamlingen 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende  afstemning. 

Stk. 3 Der holdes årligt, fortrinsvis en lørdag i marts, en ordinær generalforsamling. a. Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digitalt, hvis bestyrelsen vurderer, at det er  hensigtsmæssigt. 

 1. Der indkaldes skriftligt til denne af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Stk. 4 Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Pkt. 2 Valg af referent. 

Pkt. 3 Formandens/bestyrelsens beretning. 

Pkt. 4 Klageråd aflægger beretning. 

Pkt. 5 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Pkt. 6 Fremlæggelse af foreningens budget og fastsættelse af næste års kontingent. Pkt. 6a Fastsættelse af bestyrelsens honorar for kommende regnskabsår. 

Pkt. 7a Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år. 

Pkt. 7b Valg af 1 (i ulige år) eller 2 (i lige år) bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 7c Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Pkt. 8a Valg af 2 interne revisorer, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen. Pkt. 8b Valg af 3 medlemmer til Klagerådet, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen. Pkt. 8c Valg af 1 suppleant til Klagerådet, der ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen. 

Pkt. 9 Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før  generalforsamlingen. 

Pkt.10 Eventuelt.

§ 15 Afstemningsregler 

Stk. 1 A-medlemmer (aktive) og C-medlemmer (studerende) har stemmeret. For begge kategorier gælder,  at de ikke er i kontingentrestance. B- (passive) og D-medlemmer (seniorer) har ingen stemmeret. 

Stk. 2 Afstemning på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning. 

Stk. 3 Skriftlig afstemning kan begæres af et af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 4 Beslutninger foretages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte tillagt gyldige fuldmagter.  

Stk. 5 Hvert A og C medlem har én stemme. Fuldmagt, som er dateret og relateret til de for fuldmagten  vedrørende punkter og personligt underskrevet af et stemmeberettiget medlem, godkendes. Der  godkendes max. 2 fuldmagter pr. fremmødte medlem. 

Stk. 6 Bestyrelsen har mandat til at sende forslag til skriftlig afstemning blandt alle stemmeberettigede  medlemmer, hvis det skønnes nødvendigt.

§ 16 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk.1 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske som følger:

1.a) Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt. 

1.b) Såfremt minimum 1/3 af alle A-medlemmer forlanger det. 

Stk. 2 Der indkaldes skriftligt med dagsorden og med 3 ugers varsel.

§ 17 Bestyrelsen 

Stk. 1 a Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen (lige år). 

Kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen (ulige år). Genvalg kan ske for begge. Studerende kan ikke vælges til formand eller kasserer 

Generalforsamlingen fastsætter samlet ramme for honorar vedr. bestyrelsesarbejde for 1 år ad gangen.  Bestyrelsen fastlægger selv fordeling af honoraret i forhold til arbejdsopgaver og ansvar. 

Stk. 1 b Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 

I tilfælde af utidig afgang bemyndiges bestyrelsen til at rekonstituere sig indtil næste generalforsamling. 

I tilfælde af, at en bestyrelse består af et lige antal bestyrelsesmedlemmer, gælder formandens stemme for  2. 

Stk. 2 Valgbare er A-medlemmer (aktive) og C-medlemmer (studerende). 

Stk. 3 Bestyrelsen består foruden formand og kasserer af 3 bestyrelsesmedlemmer. Højst et af  bestyrelsesmedlemmerne kan være C-medlem (studerende). 

Stk. 4 Der skal vælges 2 suppleanter. Genvalg kan ske. 

Stk.5 a Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan ske. Studerende kan fortsætte perioden ud  efter bestået eksamen, forudsat de bliver A-medlemmer. Studerende, der ophører på uddannelsen, træder  ud af bestyrelsen. 

Stk. 5 b Suppleanterne vælges hvert år. Genvalg kan ske. 

Stk. 5 c Revisorerne vælges hvert år. Genvalg kan ske. 

Stk. 6 Bestyrelsen kan beslutte at lave en forretningsorden.

§ 18 Tegningsret 

Stk. 1 Formanden tegner DHF udadtil. 

Stk. 2 Formand og kasserer har bankfuldmagt i overensstemmelse med budget. 

Stk. 3 Formand og kassereren godkender i forening øvrige økonomiske dispositioner i overensstemmelse  med budgettet. 

Stk. 4 Intet medlem hæfter for beløb ud over sit kontingent.

§ 19 Regnskab 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 Det påhviler kassereren at føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter med kassekladde.

Stk. 3 a Foreningen må ikke stifte gæld. 

Stk. 3 b Foreningen må ikke foretage udlån. 

Stk. 4 Senest 1 måned før indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal det foregående års regnskab  foreligge afsluttet og revideret af mindst den ene af de 2 revisorer, der underskriver i forening med  kassereren. Sammen med indkaldelsen udsendes det afsluttede regnskab samt bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år.

§ 20 Foreningens opløsning  

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af  foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, sendes forslaget om  opløsning til skriftlig afstemning hos alle stemmeberettigede medlemmer. 

Stk. 2 Efterfølgende afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som udpeger et likvidationsudvalg, der  tager bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til alternative velgørende formål.

§ 21 Vedhæftet disse vedtægter er: 

 • Regelsæt for registrering af RAB. 
 • Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24. 04. 2010. 
 • Opdateret efter generalforsamling den 16.04.2015 
 • Opdateret efter generalforsamling den 03.03.2018 
 • Opdateret efter generalforsamling den 30.03.2019 - Dirigent Jesper Kempel og Formand Marianne Wettlaufer
 • Opdateret på generalforsamlingen 5. juni 2021 - Dirigent Anne Marie Vincentz og formand Birgit Bak