Klageråd

KLAGERÅD FOR DANSK HEILPRAKTIKER FORENING

Iflg. RAB-bekendtgørelsen (BEK nr 859 af 13/06/2017) §9 skal en forening have etableret et klageorgan. I §10 i foreningens vedtægter beskrives dette klageorgan (klagerådet). Her står bl.a.:
Patienter, der har været i behandling hos et af foreningens aktive medlemmer, kan indenfor en frist på 2 år fra behandlingen blev afsluttet, indbringe en klage for Klagerådet.
Klagen indsendes skriftligt (pr. mail) til Klagerådet og en kopi af klagen skal fra Klagerådet tilgå den indberettede part. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen indenfor 4 uger efter anmodningens modtagelse.
Klagerådet skal indhente de relevante oplysninger til sine afgørelser. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.
Alle trufne afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen indenfor en frist på 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Vedr. klage om RAB-afregistrering / ekskludering fra medlem: Klagerådet gennemgår om regler for registrering og vedligeholdelse af RAB og regler for god klinisk praksis er overholdt og træffer afgørelser derfra.
Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring, før der træffes afgørelse.
Fristen for at klage frafalder efter 2 år fra dato for den behandling man ønsker at klage over, og 2 år fra den dato hvor et medlem har modtaget en afgørelse omkring medlemskab eller registrering.

Klagerådets medlemmer

Per 5. juni 2021

BRITTA CEBRINE PETERSEN - mail: brittacebrine@msn.com
BOJKA PAVLOVIC - mail: bojka_pavlovic@hotmail.com
GEORGE LAUDIKOS - mail: george@kurklinikken.dk